WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Swati (South Africa)

1 2 3 15
Prio Original string Translation
Page %1$s of %1$s Likhasi %1$s kulama %1$s Details

Page %1$s of %1$s

Likhasi %1$s kulama %1$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:42:06 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:303
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page %1$d of %1$d Likhasi %1$d kulama %1$d Details

Page %1$d of %1$d

Likhasi %1$d kulama %1$d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:42:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class-wds-macro.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We couldn't find any compatible data to import. Asikaytfoli idatha lefanelekile kutsi siyingenise. Details

We couldn't find any compatible data to import.

Asikaytfoli idatha lefanelekile kutsi siyingenise.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:43:11 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:305
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You don't have permission to perform this operation. Awunamvume yekwenta lomsebenti. Details

You don't have permission to perform this operation.

Awunamvume yekwenta lomsebenti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:43:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:300
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance. Tama kungenisa lefayela kabusha noma wetame lenye lesandza kukhishwa. Tsintsana nebasiti uma udzinga lolunye lusito. Details

Try importing the selected file again or create a new export file. Contact support if you need further assistance.

Tama kungenisa lefayela kabusha noma wetame lenye lesandza kukhishwa. Tsintsana nebasiti uma udzinga lolunye lusito.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:45:01 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:272
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing. Lefayela leniketiwe yephukile. Tama kukhiphela lenye ngaphandle bese uyayingenisa futsi. Details

Supplied file is broken. Try creating the export file again then re-importing.

Lefayela leniketiwe yephukile. Tama kukhiphela lenye ngaphandle bese uyayingenisa futsi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:46:17 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:205
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support. Lefayela leniketiwe ayikalungi noma ayisilo luhlobo lwe-JSON. Cinisekisa kutsi lefayela loyikhetsile ingabe iti-JSON lekhishwe ku-SmartCrawl bese uyetama futsi. Uma lenkhinga ichubeka tsintsana nebasiti. Details

Supplied file is invalid or not a JSON file. Check that your selected file is a SmartCrawl JSON export and try again. If the problem persists then contact support.

Lefayela leniketiwe ayikalungi noma ayisilo luhlobo lwe-JSON. Cinisekisa kutsi lefayela loyikhetsile ingabe iti-JSON lekhishwe ku-SmartCrawl bese uyetama futsi. Uma lenkhinga ichubeka tsintsana nebasiti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:48:38 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:202
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support. Kukhona lokwenteke kabi ngalesikhatsi setame kuhlanganisa tilungiselelo takho kutikhiphela ngaphandle. Uma lenkhinga isachubeka tsintsana nebasiti. Details

Something went wrong gathering your settings data for export. If the problem persists then contact support.

Kukhona lokwenteke kabi ngalesikhatsi setame kuhlanganisa tilungiselelo takho kutikhiphela ngaphandle. Uma lenkhinga isachubeka tsintsana nebasiti.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:51:20 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/class-wds-controller-io.php:166
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles. Caphela: Loluhlolo lubuka kuphela lombhalo lokhishwa nguelikhasi lakho futsi alubalwa luhla lwekungena. Emablogi lanemibhalo leminingi atawuhlomula kakhulu kulendlela yekwenta, njengoba isita i-Google kutsi itfole futsi ifake eluhlwini yonke imibhalo yakho, hhayi imibhalo lemisha kuphela. Details

Note: This check is only looking at the content your page is outputting and doesn't include your main navigation. Blogs with lots of posts will benefit the most from this method, as it aids Google in finding and indexing all of your content, not just the latest articles.

Caphela: Loluhlolo lubuka kuphela lombhalo lokhishwa nguelikhasi lakho futsi alubalwa luhla lwekungena. Emablogi lanemibhalo leminingi atawuhlomula kakhulu kulendlela yekwenta, njengoba isita i-Google kutsi itfole futsi ifake eluhlwini yonke imibhalo yakho, hhayi imibhalo lemisha kuphela.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:56:23 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/core/checks/class-wds-check-links-count.php:65
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. /excluded-url e.g. /iurl-lengakafakwa Details

e.g. /excluded-url

e.g. /iurl-lengakafakwa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:58:35 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:141
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap. Faka noma nguwaphi ema-URL longatsndza kutsi angangeni naphakadze kutemephu yewebusayithi. Details

Enter any custom URLs you want excluded permanently from the sitemap.

Faka noma nguwaphi ema-URL longatsndza kutsi angangeni naphakadze kutemephu yewebusayithi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 21:59:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Custom URLs Ema-URL Lotentele wona Details

Custom URLs

Ema-URL Lotentele wona

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:00:12 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter post IDs separated by commas. Bhala ema ID emibhalo uwahlukanise ngabo-khoma Details

Enter post IDs separated by commas.

Bhala ema ID emibhalo uwahlukanise ngabo-khoma

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:00:49 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:128
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
e.g. 1,5,6,99 sib. 1,5,6,99 Details

e.g. 1,5,6,99

sib. 1,5,6,99

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:01:13 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:123
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page. Bhala ema ID emibhalo lotsandza kutsi angangeni kute-mephu yesayithi. Caphela, ungakhona kukhipha emakhasi noma imibhalo kulelikhasi lekubhala. Details

Enter any particular post IDs you wish to exclude from your sitemap. Note, you can also exclude posts and pages from the post editor page.

Bhala ema ID emibhalo lotsandza kutsi angangeni kute-mephu yesayithi. Caphela, ungakhona kukhipha emakhasi noma imibhalo kulelikhasi lekubhala.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:03:19 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:120
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 15
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators