WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Swati (South Africa)

1 2 3 4 15
Prio Original string Translation
Posts Imibhalo Details

Posts

Imibhalo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:03:27 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:118
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you have custom URLs you want explicitly excluded from your Sitemap you can do this here. Uma unema URL lotentele wona lotsandza kuwakhipha ngalokukhetsekile kute-mephu yesayith ungakhona kwenta loko lapha. Details

If you have custom URLs you want explicitly excluded from your Sitemap you can do this here.

Uma unema URL lotentele wona lotsandza kuwakhipha ngalokukhetsekile kute-mephu yesayith ungakhona kwenta loko lapha.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:04:40 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/sitemap/sitemap-section-settings.php:111
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Note: This will override all of your current settings. We recommend exporting your current settings first, just in case. Ngenisa ngalokutentekelako tilungiselelo takho te-SEO kusuka kumanye ema-plagini e-SEO. Sinconota kutsi ucale ngekukhiphela ngaphandle letilungiselelo letikhona njengamanje, uma kukhona lokwentekako. Details

Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Note: This will override all of your current settings. We recommend exporting your current settings first, just in case.

Ngenisa ngalokutentekelako tilungiselelo takho te-SEO kusuka kumanye ema-plagini e-SEO. Sinconota kutsi ucale ngekukhiphela ngaphandle letilungiselelo letikhona njengamanje, uma kukhona lokwentekako.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:06:57 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:70
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins. Ngenisa ngalokutentekelako tilungiselelo takho te SEO kusukela kulamanye ema-plagini e-SEO. Details

Automatically import your SEO configuration from other SEO plugins.

Ngenisa ngalokutentekelako tilungiselelo takho te SEO kusukela kulamanye ema-plagini e-SEO.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:07:57 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Import your exported SmartCrawl XML settings file. Ngenisa tilungiselelo takho letikhishiwe te-SmartCrawl letiyi-XML. Details

Import your exported SmartCrawl XML settings file.

Ngenisa tilungiselelo takho letikhishiwe te-SmartCrawl letiyi-XML.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:09:02 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:12
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Twitter Cards support enhances how your content appears when shared on Twitter. Kubententelana nemakhadi eTwitter kutfutfukisa kutsi utawuvela kanjani umbhalo wakho uma kwabelwana ngawo ku-Twitter. Details

Twitter Cards support enhances how your content appears when shared on Twitter.

Kubententelana nemakhadi eTwitter kutfutfukisa kutsi utawuvela kanjani umbhalo wakho uma kwabelwana ngawo ku-Twitter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:10:25 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-section-buddypress-groups.php:14
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-section-buddypress-profile.php:14
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-twitter-settings.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Featured Image Sitfombe Lesitawusebenta uma ungakhetsai. Details

Default Featured Image

Sitfombe Lesitawusebenta uma ungakhetsai.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:13:35 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/onpage/onpage-social-meta-tags.php:69
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
These details will be used in Twitter cards. Lemininingwane itawusebenta kutemakhadi e-Twitter. Details

These details will be used in Twitter cards.

Lemininingwane itawusebenta kutemakhadi e-Twitter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-13 22:14:09 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/metabox/metabox-social-twitter.php:21
 • includes/admin/templates/term/term-social-tab.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This image will be used as the featured image when the post is shared. Lesitfombe sitawusetjentiswa njengesitfombe selikhetsiwe uma kwabelwana ngalombhalo. Details

This image will be used as the featured image when the post is shared.

Lesitfombe sitawusetjentiswa njengesitfombe selikhetsiwe uma kwabelwana ngalombhalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-14 21:14:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/metabox/metabox-social-meta-tags.php:82
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Featured Image Sitfombe lesikhetsiwe Details

Featured Image

Sitfombe lesikhetsiwe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-14 21:14:51 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/metabox/metabox-social-meta-tags.php:56
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable for this post Vumela kulombhalo Details

Enable for this post

Vumela kulombhalo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-14 21:15:04 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/metabox/metabox-social-meta-tags.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Refresh Vuselela Details

Refresh

Vuselela

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-14 21:15:16 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/metabox/analysis-readability.php:76
 • includes/admin/templates/metabox/metabox-seo-analysis-container.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use 0 to allow unlimited automatic links. Sebentisa 0 kuvumela tichumanisi letingapheli. Details

Use 0 to allow unlimited automatic links.

Sebentisa 0 kuvumela tichumanisi letingapheli.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-14 21:16:41 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/templates/advanced-tools/advanced-section-automatic-linking-settings.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
auto-import ngenisa ngalokutentekelako Details

auto-import

ngenisa ngalokutentekelako

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-14 21:20:20 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/settings/settings.php:478
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
All In One SEO All In One SEO Details

All In One SEO

All In One SEO

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-14 21:20:25 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
References:
 • includes/admin/settings/settings.php:460
 • includes/admin/templates/settings/settings-section-import-export.php:58
 • includes/core/class-wds-controller-assets.php:323
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 15
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators