WPMU DEV In Your Language

Translation of Smartcrawl: Swati (South Africa)

1
Prio Original string Translation
Invalid parameters. Try refreshing the page and attempting again. Atisikahle timphawu tekukhiphela ngaphandle. Linga kulayisha kabusha lelikhasi uphindze utame kukhiphela ngaphandle futsi. Details

Invalid parameters. Try refreshing the page and attempting again.

Atisikahle timphawu tekukhiphela ngaphandle. Linga kulayisha kabusha lelikhasi uphindze utame kukhiphela ngaphandle futsi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-13 21:52:51 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • includes/core/class-wds-controller-io.php:348
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Each of these images will be available to use as the featured image when the term archive is shared. Ngasinye saletitfombe sitawutfolakala kutsi sisebente ngengesitfombe lesikhetsiwe uma likhasi kwabelwana ngalo. Details

Each of these images will be available to use as the featured image when the term archive is shared.

Ngasinye saletitfombe sitawutfolakala kutsi sisebente ngengesitfombe lesikhetsiwe uma likhasi kwabelwana ngalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-13 21:58:11 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • includes/admin/templates/term/term-social-tab.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've detected you have %1$s settings. Do you want to %2$s your configuration into SmartCrawl? Sitfole kutsi ufake i %s. Ingabe uyatsandza kungenisa tilungiselelo takho te %s ku SmartCrawl? Details

We've detected you have %1$s settings. Do you want to %2$s your configuration into SmartCrawl?

Sitfole kutsi ufake i %s. Ingabe uyatsandza kungenisa tilungiselelo takho te %s ku SmartCrawl?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-14 21:20:02 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • includes/admin/settings/settings.php:481
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Title has a good length Sihloko sidze kahle Details

Title has a good length

Sihloko sidze kahle

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-28 21:25:33 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • includes/core/checks/class-wds-check-title-length.php:15
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Best practice suggests this should be around %1$d to %1$d characters. Labenta kahle baveta kutsi loku kungaba sedvute kwetinhlamvana letingu %d na %d Details

Best practice suggests this should be around %1$d to %1$d characters.

Labenta kahle baveta kutsi loku kungaba sedvute kwetinhlamvana letingu %d na %d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-04 21:10:50 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Vladislav (VeBailovity)
References:
  • includes/core/checks/class-wds-check-metadesc-length.php:89
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Description has a good length Incazelo indze ngalokufanelekile Details

Description has a good length

Incazelo indze ngalokufanelekile

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-04 21:12:20 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • includes/core/checks/class-wds-check-metadesc-length.php:21
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3. The engine is unsure which versions to rank for query results. 3. Le njini ayiasiciniseko sekutsi kumele ikhetse liphi kulemiphumela yekusesha. Details

3. The engine is unsure which versions to rank for query results.

3. Le njini ayiasiciniseko sekutsi kumele ikhetse liphi kulemiphumela yekusesha.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-04 20:54:46 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • includes/core/checks/class-wds-check-keywords-used.php:91
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here's what you’ll get by upgrading to SmartCrawl Pro Naku lotakutfola ngekukhuphukela ku SmartCrawl Pro. Details

Here's what you’ll get by upgrading to SmartCrawl Pro

Naku lotakutfola ngekukhuphukela ku SmartCrawl Pro.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-07 22:18:00 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • includes/admin/templates/upsell-modal.php:5
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Let search engines know whether you’re an organization or a person, then add all your social profiles so search engines know which social profiles to attribute your web content to. Vumela tinjini tekusesha tati kutsi ungumntfu noma inhlangano, bese ufaka emaprofayili akho asetinkhundleni tekuchumana kute tinjini tekusesha tati kutsi nguyiphi iprofayili lokumele icondzaniswe nalowo mbhalo. Details

Let search engines know whether you’re an organization or a person, then add all your social profiles so search engines know which social profiles to attribute your web content to.

Vumela tinjini tekusesha tati kutsi ungumntfu noma inhlangano, bese ufaka emaprofayili akho asetinkhundleni tekuchumana kute tinjini tekusesha tati kutsi nguyiphi iprofayili lokumele icondzaniswe nalowo mbhalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-07 22:21:50 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Vladislav (VeBailovity)
References:
  • includes/admin/templates/social/social-settings.php:24
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By default OpenGraph will use your default titles, descriptions and feature images. You can override the default on a per post basis inside the post editor, as well as under Titles & Meta for specific post types. Ngalokujwayelekile i OpenGraph itawusebentisa tihloko takho, tincazelo kanye netifombe takho letivele tikhona. Ungabeka lokunye ekhasini ngalinye endzaweni yekubhala, kanjalo nangaphasi kwetihloko nema-metha etinhlobo letitsite tembhalo. Details

By default OpenGraph will use your default titles, descriptions and feature images. You can override the default on a per post basis inside the post editor, as well as under Titles & Meta for specific post types.

Ngalokujwayelekile i OpenGraph itawusebentisa tihloko takho, tincazelo kanye netifombe takho letivele tikhona. Ungabeka lokunye ekhasini ngalinye endzaweni yekubhala, kanjalo nangaphasi kwetihloko nema-metha etinhlobo letitsite tembhalo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-05-14 21:28:44 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • includes/admin/templates/social/social-section-open-graph.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators