WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Vietnamese

1
Prio Original string Translation
Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150); Không thực thi vì lỗi quá thời gian. Bạn có thể tăng thời gian thực thi để Smush có thể xử lý những file lớn. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);`. Details

Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);

Không thực thi vì lỗi quá thời gian. Bạn có thể tăng thời gian thực thi để Smush có thể xử lý những file lớn. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);`.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-05 03:59:19 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
Last updated by:
Umesh Kumar (umesh_kumar)
References:
  • core/modules/class-smush.php:408
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s. Ghi chú: Các file PNGs với background trong suốt sẽ được bỏ qua. Smush chỉ chuyển đổi các file PNG nếu kết quả có dung lượng nhỏ hơn file gốc. File sau khi chuyển đổi sẽ có tên và định dạng mới (JPEG), và tất cả các liển kết tới file PNG gốc cần phải được cập nhật theo tên mới. Details

Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s.

Ghi chú: Các file PNGs với background trong suốt sẽ được bỏ qua. Smush chỉ chuyển đổi các file PNG nếu kết quả có dung lượng nhỏ hơn file gốc. File sau khi chuyển đổi sẽ có tên và định dạng mới (JPEG), và tất cả các liển kết tới file PNG gốc cần phải được cập nhật theo tên mới.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2017-10-05 04:03:06 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/pages/class-dashboard.php:799
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove. Ghi chú: Dữ liệu này được gọi là EXIF, làm tăng dung lượng của hình ảnh. Trong khi dữ liệu này quan trong với các nhiếp ảnh gia, nó không cần thiết với đa số người dùng và có thể loại bỏ 1 cách an toàn. Details

Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove.

Ghi chú: Dữ liệu này được gọi là EXIF, làm tăng dung lượng của hình ảnh. Trong khi dữ liệu này quan trong với các nhiếp ảnh gia, nó không cần thiết với đa số người dùng và có thể loại bỏ 1 cách an toàn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-05 04:04:54 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/pages/class-dashboard.php:834
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush Pro gives you all these extra settings and absolutely no limits on smushing your images. Did we mention Smush Pro also gives you up to 2x better compression too? Try it all free with a WPMU DEV membership today! Smush Pro cung cấp cho bạn tất cả các cài đặt thêm và tuyệt đối không có giới hạn về tinh chỉnh hình ảnh của bạn! Có phải chúng tôi đề cập đến Smush Pro cũng cung cấp cho bạn lên đến 2x nén tốt hơn ? -%sTry it all free with a WPMU DEV membership today!%s Details

Smush Pro gives you all these extra settings and absolutely no limits on smushing your images. Did we mention Smush Pro also gives you up to 2x better compression too? Try it all free with a WPMU DEV membership today!

Smush Pro cung cấp cho bạn tất cả các cài đặt thêm và tuyệt đối không có giới hạn về tinh chỉnh hình ảnh của bạn! Có phải chúng tôi đề cập đến Smush Pro cũng cung cấp cho bạn lên đến 2x nén tốt hơn ? -%sTry it all free with a WPMU DEV membership today!%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-05 04:35:38 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/views/pro-features/meta-box.php:176
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable %1$sResize Full Size Images%2$s to scale big images down to a reasonable size and save a ton of space. Bật %sResize Original Images%s để có thể thu nhỏ các hình ảnh lớn tới kích thước hợp lý và tiết kiệm được nhiều không gian. Details

Enable %1$sResize Full Size Images%2$s to scale big images down to a reasonable size and save a ton of space.

Bật %sResize Original Images%s để có thể thu nhỏ các hình ảnh lớn tới kích thước hợp lý và tiết kiệm được nhiều không gian.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-05 04:33:33 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/views/bulk/meta-box.php:136
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Make sure your images are the right size for your theme. %1$sLearn more%2$s. Đảm bảo hình ảnh của bạn có kích thước phù hợp với chủ đề của bạn. %sLearn more%s. Details

Make sure your images are the right size for your theme. %1$sLearn more%2$s.

Đảm bảo hình ảnh của bạn có kích thước phù hợp với chủ đề của bạn. %sLearn more%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-05 04:34:21 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/views/bulk/meta-box.php:124
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable %1$sSuper-Smush%2$s for advanced lossy compression to optimize images further with almost no visible drop in quality. Kích hoạt %sSuper-smush%s và sử dụng chế độ nén tiên tiến để tối ưu hóa hình ảnh với hầu như không có sự sụt giảm về chất lượng. Details

Enable %1$sSuper-Smush%2$s for advanced lossy compression to optimize images further with almost no visible drop in quality.

Kích hoạt %sSuper-smush%s và sử dụng chế độ nén tiên tiến để tối ưu hóa hình ảnh với hầu như không có sự sụt giảm về chất lượng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-06 07:26:55 GMT
Translated by:
Hoang Ngo (webexperts09)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
  • app/views/bulk/meta-box.php:105
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators