WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Swati (South Africa)

1 2 3 4
Prio Original string Translation
Optimize images 2x more than regular smushing and with no visible loss in quality using Smush’s intelligent multi-pass lossy compression. Lungisa titfombe ngalokuphindvwe kabili kundlula kunciphisa lokujwayelekile futsi kungabi nekulahlekelwa bunjalo betitfombe lokusobala ngekusebentisa bunyoninco be Smush bekunciphisa ngekulahlekelwa. Details

Optimize images 2x more than regular smushing and with no visible loss in quality using Smush’s intelligent multi-pass lossy compression.

Lungisa titfombe ngalokuphindvwe kabili kundlula kunciphisa lokujwayelekile futsi kungabi nekulahlekelwa bunjalo betitfombe lokusobala ngekusebentisa bunyoninco be Smush bekunciphisa ngekulahlekelwa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-05 20:47:45 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s. Caphela: Wonke ema-PNG lanekubonakala ngale atawuyekelwa. I-Smush itawunciphisa ema PNG uma loko kotawenta abe mafayela lamancane. Lefayela letawenteka kuloko itawuba neligama lelisha ibe yeluhlobo lwe JPEG, futsi emakheli laneli-PNG yangempela labhalwe ngesandla kutawdzingeka kutsi abuyeketwe. Details

Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s.

Caphela: Wonke ema-PNG lanekubonakala ngale atawuyekelwa. I-Smush itawunciphisa ema PNG uma loko kotawenta abe mafayela lamancane. Lefayela letawenteka kuloko itawuba neligama lelisha ibe yeluhlobo lwe JPEG, futsi emakheli laneli-PNG yangempela labhalwe ngesandla kutawdzingeka kutsi abuyeketwe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2017-10-04 13:45:27 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:229
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_TIMEOUT', 150); Kweciwe ngeca yekuphelelwa sikhatsi, unganyusa sikhatsi lesibekelwe ticelo kute ucinesekise kutsi i Smush inesikhatsi lesanele kutsi isebente ngemafayela lamakhulu. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);` Details

Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_TIMEOUT', 150);

Kweciwe ngeca yekuphelelwa sikhatsi, unganyusa sikhatsi lesibekelwe ticelo kute ucinesekise kutsi i Smush inesikhatsi lesanele kutsi isebente ngemafayela lamakhulu. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);`

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-05 20:55:58 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-smush.php:417
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove. Caphela: Lemininingwane, lebitwa nge-EXIF, yengeta bukhulu besitfombe. Nanome kungenteka kutsi lemininingwane ibalulekile kutebatfwebulu, kodvwa ayikabaluleki kubasebentisi labanyenti futsi kuphephile kuyisusa. Details

Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove.

Caphela: Lemininingwane, lebitwa nge-EXIF, yengeta bukhulu besitfombe. Nanome kungenteka kutsi lemininingwane ibalulekile kutebatfwebulu, kodvwa ayikabaluleki kubasebentisi labanyenti futsi kuphephile kuyisusa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 13:48:22 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:260
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush Pro gives you all these extra settings and absolutely no limits on smushing your images. Did we mention Smush Pro also gives you up to 2x better compression too? Try it all free with a WPMU DEV membership today! I-Smush ikuniketa tonkhe letilungiselelo letengetiwe futsi kute ngisho imincele yekunciphisa titfombe! Sikutjelile yini kutsi i-Smush ikuniketa kunciphisa lokuncono ngalakuphindvwe kabili futsi? - %sIling mahhala ngebulunga baka WPMU DEV namuhla!%s Details

Smush Pro gives you all these extra settings and absolutely no limits on smushing your images. Did we mention Smush Pro also gives you up to 2x better compression too? Try it all free with a WPMU DEV membership today!

I-Smush ikuniketa tonkhe letilungiselelo letengetiwe futsi kute ngisho imincele yekunciphisa titfombe! Sikutjelile yini kutsi i-Smush ikuniketa kunciphisa lokuncono ngalakuphindvwe kabili futsi? - %sIling mahhala ngebulunga baka WPMU DEV namuhla!%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 13:56:01 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box-upsell.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable %1$sSuper-Smush%2$s for advanced lossy compression to optimize images further with almost no visible drop in quality. Vumela %sKunciphisa-kabanti%s kute utfole kunciphisa lokuse cophelweni lelisetulu uphindze unciphise titfombe takho kabanti ngaphandle kwekwehla lokusobala kwelizinga. Details

Enable %1$sSuper-Smush%2$s for advanced lossy compression to optimize images further with almost no visible drop in quality.

Vumela %sKunciphisa-kabanti%s kute utfole kunciphisa lokuse cophelweni lelisetulu uphindze unciphise titfombe takho kabanti ngaphandle kwekwehla lokusobala kwelizinga.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 12:40:09 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:108
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upgrade to Smush Pro for advanced lossy compression. %1$sTry pro free%2$s. Khuphukela ku Smush Pro utfole kunciphisa lokusecophelweni lelisetulu. %sLinga i-Pro mahhala%s. Details

Upgrade to Smush Pro for advanced lossy compression. %1$sTry pro free%2$s.

Khuphukela ku Smush Pro utfole kunciphisa lokusecophelweni lelisetulu. %sLinga i-Pro mahhala%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 13:30:08 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:97
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable %1$sResize Full Size Images%2$s to scale big images down to a reasonable size and save a ton of space. Vumela %sKunciphisa Titfombe Tangempela%s kute wehlise bungako betitfombe bube ngulobufanelekile futsi wonge indzawo lenkhulu. Details

Enable %1$sResize Full Size Images%2$s to scale big images down to a reasonable size and save a ton of space.

Vumela %sKunciphisa Titfombe Tangempela%s kute wehlise bungako betitfombe bube ngulobufanelekile futsi wonge indzawo lenkhulu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 14:02:33 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:139
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Make sure your images are the right size for your theme. %1$sLearn more%2$s. Cinisekisa kutsi titfombe takho tinebungako lobulindzelekile ku-theme yakho. %sFundza kabanti%s. Details

Make sure your images are the right size for your theme. %1$sLearn more%2$s.

Cinisekisa kutsi titfombe takho tinebungako lobulindzelekile ku-theme yakho. %sFundza kabanti%s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-04 14:03:46 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:127
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get started Cala Details

Get started

Cala

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 12:19:04 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/webp/disabled-meta-box.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compress images up to 2x more than regular smush with almost no visible drop in quality. %1$sEnable Super-Smush%2$s Nciphisa titfombe kufikela kulokuphindvwe kabili ngetulu kwekunciphisa lokujwayelekile ngaphandle kwekulahlekelwa lokusobala kwelizinga. %sVumela kunciphisa-kabanti%s Details

Compress images up to 2x more than regular smush with almost no visible drop in quality. %1$sEnable Super-Smush%2$s

Nciphisa titfombe kufikela kulokuphindvwe kabili ngetulu kwekunciphisa lokujwayelekile ngaphandle kwekulahlekelwa lokusobala kwelizinga. %sVumela kunciphisa-kabanti%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s; starting a tag, %2$s: ending a tag
Date added:
2017-10-04 13:37:29 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-abstract-summary-page.php:164
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-Smush Savings Lokongiwe lokuncishiswe kabanti Details

Super-Smush Savings

Lokongiwe lokuncishiswe kabanti

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 13:37:59 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-abstract-summary-page.php:153
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Images Resized Sitfombe sincishisiwe Details

Images Resized

Sitfombe sincishisiwe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 13:38:28 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/dashboard/summary-meta-box.php:49
 • app/views/summary/meta-box.php:86
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Storing your image on S3 buckets using %1$sWP Offload Media%2$s? Smush can detect and smush those assets for you, including when you're removing files from your host server. Ingabe ugcina sitfombe sakho emabhakedeni e S3 ngekusebentisa i %sWP Offload S3%s? I Smush ingatfola iphindze inciphise leto titfombe, ngisho nome ukhipha titfombe takho ku seva. Details

Storing your image on S3 buckets using %1$sWP Offload Media%2$s? Smush can detect and smush those assets for you, including when you're removing files from your host server.

Ingabe ugcina sitfombe sakho emabhakedeni e S3 ngekusebentisa i %sWP Offload S3%s? I Smush ingatfola iphindze inciphise leto titfombe, ngisho nome ukhipha titfombe takho ku seva.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <a>, %2$s - </a>
Date added:
2017-10-04 12:29:52 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:187
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Directory Smush Savings Lokongiwe ngekuncishiswa kwe folda Details

Directory Smush Savings

Lokongiwe ngekuncishiswa kwe folda

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-04 12:32:16 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-abstract-summary-page.php:296
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators